Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), CSc.
Činnost oddělení:

Oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat se zaměřuje na výzkum v oblasti molekulární genetiky, populační genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

V oblasti molekulární genetiky se zabýváme genetickým polymorfismem na úrovni DNA a genovou expresí na úrovni RNA. Sledován je zejména genetický polymorfismus genů s potenciálním vztahem k vybraným užitkovým vlastnostem a polymorfismus nekódujících vysoce variabilních oblastí (mikrosatelity), který je využíván k popisu genetické struktury analyzovaných populací. Studium genové exprese je využíváno k charakterizaci různých typů tkáňových kultur, k popisu regulace genové exprese a analýze vztahu genové exprese a užitkových vlastností. Na pracovišti jsou využívány metody založené na principu PCR - polymerázové řetězové reakce, PCR v reálném čase, fragmentová analýza a DNA sekvenace.

Náplní výzkumu v oblasti populační genetiky a šlechtění je začlenění poznatků genetiky a ostatních vědních oborů do ucelených selekčních a hybridizačních programů u hlavních druhů hospodářských zvířat (dojený a masný skot, prasata, ovce, drůbež, koně). Významnou činností je vývoj metod předpovědi plemenné hodnoty (genetického hodnocení) jedinců a populací, včetně genomické plemenné hodnoty, vhodných postupů vyhodnocování souborů kontroly užitkovosti, ověřování nových selekčních hledisek a určení jejich genetické podmíněnosti. Dále se zabýváme konstrukcí selekčních indexů, ziskových funkcí a bioekonomických modelů pro ekonomické hodnocení jednotlivých vlastností, optimalizací selekčních a hybridizačních programů a simulací genetických dějů v populacích zvířat včetně vývoje metod pro uchování genetické různorodosti uvnitř a mezi populacemi ohrožených genetických živočišných zdrojů. Útvar úzce spolupracuje se svazy chovatelů, organizacemi pověřenými k celostátní evidenci a hodnocení zvířat a nadnárodními šlechtitelskými organizacemi, jako je například Interbull a Interbeef. Pracovníci oddělení jsou zapojeni do výuky genetiky a šlechtění na vysokých školách.

Pracovní týmy a výzkumné projekty

 

Výkonná výpočetní technika pro genetická hodnocení:

Pracoviště je vybaveno výkonnou výpočetní technikou a programovým vybavením pro genetická hodnocení. Jedná se o víceprocesorové počítače s velkou operační pamětí a operačními systémy, které umožňují složitější výpočty a práci s novými verzemi programovacích jazyků. Kromě běžných metod a programů (SAS, R, REML, BLUP-AM a GIBBS SAMPLIG) oddělení používá vlastní vytvořené programy pro přípravu datových souborů, konstrukci selekčních indexů, simulace šlechtitelských a genetických procesů, vyhodnocování efektů křížení a výpočet bioekonomických modelů.

 

Programový balík ECOEWEIGHT

Přístrojové vybavení laboratoře molekulární genetiky:

Molekulární genetika

 

  • ABI PRISM  Nucleic Acid 6100 PrepStation pro poloautomatické izolace DNA a RNA z živočišných tkání
  • Pipetovací stanice Eppendorf  epMotion  M5073  automatické multifunkční zařízení pro přípravu DNA knihoven, pipetovací aplikace a izolace nukleových kyselin
  • DNA analyzér 3130 pro sekvenování DNA a fragmentační analýzu, stanovení SNP mutací a mikrosatelitů
  • Applied Biosystems 7500 Fast Real Time přístroj  pro aplikace PCR v reálném čase, genotypování, měření genové exprese
  • LightCycler 480 přístroj pro aplikace PCR v reálném čase, genotypování, epigenetické regulace genové exprese
  • G:Box Syngene fluorescenční a fotodokumentační zobrazovací systém

 

  Vědečtí pracovníci:

    RNDr. Vladimíra Czerneková , Ph.D.
    Ing. Emil Krupa , Ph.D.
    Ing. Zuzana Krupová , Ph.D.
    Dr. Ing. Jitka Kysel'ová (Futerová)
    Ing. Michal Milerski , Ph.D.
    prom.biol. Karel Novák , CSc.
    Ing. Alexandra Novotná , Ph.D.
    Prof. Ing. Josef Přibyl , DrSc.
    Ing. Jana Přibylová , CSc.
    Ing. Jana Rychtářová , Ph.D.
    Ing. Jitka Schmidová , Ph.D.
    Ing. Zuzana Sztankóová , Ph.D.
    Ing. Zdeňka Veselá , Ph.D.
    Ing. Hana Vostrá Vydrová , Ph.D.
    doc.Ing. Luboš Vostrý , Ph.D.
    Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), CSc.
    Ing. Eliška Žáková , Ph.D.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Michaela Brzáková
    Ing. Libor David , Ph.D.
    Ing. Michala Hofmannová
    Ing. Eva Kašná , Ph.D.
    Ing. Anita Kranjčevičová
    Ing. Alena Svitáková

  Technici:

    Renata Prošková
    Mgr. Katarzyna Daria Šolcová